117-191 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร page29image44026688 page29image440268803(2-2-5)

Pre: None
วิชาบังคับก่อน:ไมม่ี
โครงสร้างทางไวยากรณ์ท้ังภาษาพูดภาษาเขียน และการส่ือสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขยีนและภาษาพูด

ภาษาทางการและไม่เป็นทางการสานวนโวหาร คาราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนใน รูปแบบต่างๆเช่นจดหมายสมัครงานการเขียนประวตัิของตนเองการบันทึกและการสรุปความการเขียนโตต้อบหนังสือทาง ธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

Thai Usage forCommunication

The structure of speaking, writing and communication; the d

formal and informal language;orations; royal words; principles of references; telephone

communications; principles of writing in various forms such as application letter, resume,

interactive business writing and essay. Practice Thai Usageskills including listening, speaking,

reading, and writing.

speaking; summarizing,